صدور گواهینامه
1398/07/24

 

بر طبق مصوبه اخیر شورای سیاستگذاری کنفرانس و با توجه به استقبال  گسترده شما پژوهشگران و محققان عزیز از این کنفرانس، به اطلاع میرساند، به جهت رعایت عدالت و ایجاد شرایط یکسان سعی می شود تا برای تمامی افراد ثبت نام کننده واجد شرایط، حداقل یک مقاله جهت داوری ارسال گردد.

بر همین اساس گواهینامه کمیته داوری کنفرانس برای کسانی که حداقل یک مقاله داوری کرده اند صادر و بصورت رایگان ارسال خواهد شد.

 

 

محققان عزیزی که فرصت داوری مقاله را پیدا نکنند، می توانند با پرداخت هزینه، گواهینامه عضویت در کمیته داوری مقالات و گواهینامه عضویت در کمیته علمی را دریافت کنند.

 

 

گواهینامه عضویت در کمیته علمی کنفرانس + کتابچه الکترونیک مجموعه مقالات کنفرانس + ارسال پست پیشتاز= 50.000 تومان

گواهینامه عضویت در کمیته داوری کنفرانس + کتابچه الکترونیک مجموعه مقالات کنفرانس + ارسال پست پیشتاز= 50.000 تومان